Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Özarslan Hukuk Bürosu (“Özarslan”) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” ya da “Kanun”) uyarınca, tarafımıza ait olan  www.ozarslan.av.tr internet sitesi üzerinde veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğini ön planda tutuyoruz ve bu nedenle de işbu Aydınlatma Metninde yapacağımız bilgilendirmeler vasıtasıyla size konu çerçevesinde aydınlatmayı amaçlıyoruz.

Kişisel verilerinizin;

 • İşlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVKK’nın öngördüğü şartlarda, üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini, bildiririz.

​​1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Özarslan tarafından ziyaretçilerin kendileri tarafından sağlanan aşağıda sayılan kişisel veriler işlenebilecektir:

Kimlik Verisi: Adı Soyadı
İletişim Verisi: E-posta adresi, iletişim numarası
Müşteri İşlem Verisi: Talep Bilgisi
İşlem Güvenliği Verisi: IP adresi, Cihaz IMEI Numarası, Cihaz MAC Adresi, Trafik (Bağlantı zamanı/süresi, İletişim Miktarı vb.), çerez (cookie) bilgileri.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Özarslan tarafından Kanun ve Kanun’a bağlı sair ikincil düzenlemelere ve Kurum kararlarına uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • İletişim: www.ozarslan.av.tr’ye sağladığınız kişisel verileri kullanarak sizinle çeşitli amaçlarla iletişime geçebiliriz. Bize iletmiş olduğunuz mesajların yanıtlanması bunlara örnek teşkil etmektedir. Aynı zamanda kurumsal iletişimi sağlamak da amaçlanmaktadır.
 • Hukuki Yükümlülükler: Kişisel verileriniz www.ozarslan.av.tr’nin tabi olduğu herhangi bir mevzuat hükmünün gerektirmesi halinde işlenebilir, aktarılabilir ve ilgili mevzuatta öngörülen ya da amaç için gerekli olan süre boyunca saklanabilir.
 • Uyuşmazlıkların Çözümü: Özarslan ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirdiğini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi işleyebilir, ilgili yasal merciler ile paylaşabilir.
 • Hizmetlerin İyileştirilmesi ve Müşteri Memnuniyeti: Kişisel verileriniz www.ozarslan.av.tr deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çalışmaların yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerinizin değerlendirilerek müşteri memnuniyetini ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik aksiyonlar alınması amaçlarıyla işlenmektedir.

​3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz Kanun’da yer alan hukuki sebeplerden en az birinin varlığı halinde Özarslan üzerinde işlenmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının dayandığı hukuki sebepler şu şekildedir:

 • İletişim işlemleri ve bağlı hareketler, Kanun’un 5/2(c) maddesi hükmünde belirtilen bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ve Kanun’un 5/2(d) maddesi hükmünde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki sebeplerine dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri, Kanun’un 5/2 (ç) maddesi hükmünde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanır.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için kişisel verilerin işlendiği haller, Kanun’daki 5/2(e) hükmünde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması hukuki sebebine dayanır.
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi ve müşteri memnuniyeti ile iletişim amaçlarına dayalı faaliyetler, Kanun’un 5/2(f) hükmünde düzenlenen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak yürütülmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

www.ozarslan.av.tr sizlere sunduğu hizmetler ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verilerinizi elektronik ortamda, e-posta kanallarıyla, www.ozarslan.av.tr üzerinde yer alan her türden veri gerişi imkânı olan boşluklar, iletişim ve sair formlar ve de ilgili analiz araçları vasıtasıyla toplayabilmektedir. Bunun yanı sıra www.ozarslan.av.tr’de kullanılan çerezler aracılığıyla da kişisel verileriniz elde edilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

www.ozarslan.av.tr üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin tamamlanması, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Özarslan tarafından sair şekilde değerlendirilmesi ve de yönetilmesi amacıyla kişisel verileriniz ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.  Bunun yanı sıra kişisel verilerinizin Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar çerçevesinde Özarslan’ın iş ortakları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.

6. HAKLARINIZ

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Özarslan’a iletmeniz durumunda Özarslan talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Özarslan tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, Kanun’un 13/1 maddesi gereğince yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle büromuza teslim etmeniz gerekmektedir.