Çerez Politikası

Özarslan Hukuk Bürosu (“Özarslan”) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek, içerikleri göstermek, sitenin içerisindeki analitik verileri toplamak ve sizlerin siteyi kullanım amaçlarını öğrenmek amacıyla çerezler ve pikseller, web işaretçileri, gifler gibi bazı teknolojilerden (“Çerezler”) faydalanmaktayız. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, takma isimli olsalar veya bir kişiyi doğrudan tanımlamasalar dahi, diğer bilgiler ile birleştirilerek bir kişiyi belirlenebilir kıldıkları takdirde kişisel veri olarak kabul edilmektedirler. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Politikasının amacı, tarafımızca işletilmekte olan www.ozarslan.av.tr internet sitesinin (“Site”) işletilmesi sırasında Site kullanıcıları (“Veri İlgilisi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu politikada sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak isteriz.

Şirket olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez (Cookie) Politikası hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Çerez (Cookie) Politikası üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

1.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Kişisel verileriniz, Özarslan tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollarla, elektronik ortamdan www.ozarslan.av.tr başta olmak üzere tarayıcılarınız, sosyal medya platformları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler, KVKK’nın 5.maddesi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, sözleşmenin ifası için zorunlu olması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

2.Çerezler Ne Amaçla ve Nasıl Kullanılmaktadır?

Çerezler, bir web sitesinin ziyareti esnasında, ziyaretçinin tarayıcısı aracılığıyla bilgisayarına veya mobil cihazına kaydedilen küçük boyutlu metin dosyaları şeklindedir.  Çerezler yalnızca internet ortamında gerçekleşen web sitesi ziyaret geçmişine yönelik bilgileri içermekte olup, ziyaretçilerin bilgisayar ya da mobil cihazındaki dosyalar üzerinde herhangi bir bilgi toplama işlemi gerçekleştirmemektedir.

Çerezler, Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca Site’yi ziyaret eden kullanıcı sayısı, kullanıcı tipi, ziyaret sıklığı, kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları, kullanıcıların hangi ülkelerden siteyi ziyaret ettikleri vb. istatistiklerin oluşturulması amacıyla kullanılabilecektir.

3.Çerezler Aracılığıyla Hangi Bilgiler Alınmakta ve İşlenmektedir?

Kullanıcının Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine kendi isteğiyle vermiş olduğu kişisel bilgiler, site üzerinde gerçekleştirilen tercihler, sosyal paylaşım sitelerinde Site ve iş ortaklarımızın sayfaları ile ilgili hareketler alınabilecek ve işlenebilecektir. Farklı Site’lerden alınan veriler de birleştirilip işlenebilir.

Site’ye ve iş ortaklarının sitelerine vermiş olduğunuz bilgileriniz, burada belirlenen amaçlarla Site veya iş ortakları tarafından alınabilir ve işlenebilir.

4.Sitemizde Kullanılan Çerezler Nelerdir?

Sitemizde birinci taraf çerezler kullanılmakta olup kullanılan çerezler genelde aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler:

  • Gerekli Çerezler: Bu çerezler, Sisteminizin doğru ve düzgün çalışmasını temin etmek için şart olup Sitemizde gezinmenize ve özelliklerimizi kullanmanıza olanak sağlarlar. Bunun örnekleri arasında, aynı oturumdaki bir sayfaya geri giderken daha önceki eylemlerin (örneğin, daha önce girilen metin) hatırlanmasından bahsedebiliriz. Bu çerezler, sizi ayrı bir kişi olarak tanımaz ve kimliğinizi belirlemezler. Bu çerezleri/izinleri kabul etmezseniz, bu durum Site’nin performansını etkileyebilir.
  • “Google Analytics çerezi” sayesinde ise Sitemizi nasıl kullandığınız hakkında ciddi derecede bilgi edinebiliyoruz. Google Analytics, Sitemizin deneyimini geliştirmek ve sizlerin en faydalı bulduğunuz içeriği sunmak için ihtiyacımız olan bilgileri bize sağlamaktadır. Google Analytics çerezleri, sizlerin Sitemiz üzerinde hangi sayfaları ziyaret ettiğinizi, Sitemizde ne kadar zaman geçirdiğinizi, Sitemize nereden ve nasıl ulaştığınızı ve de hangi içeriklere tıkladığınız hakkında detaylı bilgiler kaydeder. Google Analytics’in sunduğu bilgiler sayesinde Sitemiz üzerindeki akışı inceleyerek geliştirilmesi gereken alanları saptayabilmekte ve sizlere çok daha iyi bir deneyim sunabilmekteyiz. Google Analytics çerezleri, kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamaz ve/veya saklamaz. Bu nedenle bu bilgiler kişilerin belirlenebilir kılınması ve/veya tanımlanması için kullanılamaz.

5.Kullandığımız Çerezin Süresi

Süre açısından, Sitemiz üzerinde oturum çerezleri kullanılmaktadır. Bu çerezler, Sitemizi terk ettiğiniz zamana kadar cihazınızda kalan geçici nitelikte çerezlerdir.

6.Çerezlere İlişkin Tercihlerinizin Yönetimi

Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızın menü listesinde bulunan yardım işlevi, tarayıcınızın yeni Çerezler’i kabul etmemesi için nasıl talimat verebileceğinizi, yeni bir Çerez gönderildiğinde tarayıcınızın size ne şekilde bilgi verebileceğini veya Çerezler’in nasıl devre dışı bırakılacağını açıklayabilmektedir. Bu konuda daha detaylı bilgi için ilgili tarayıcı hizmet sağlayıcı ile doğrudan irtibata geçiniz yahut bunların çerez politikalarını inceleyiniz. Söz konusu devre dışı bırakma işlemi bilgisayarınızdaki, akıllı telefonunuzdaki veya tabletinizdeki, ret işleminin gerçekleştirildiği tarayıcınızda bulunan bir Çerez vasıtasıyla kaydedilecek ve kullanıcı hesabınızla ilişkilendirilmeyecektir. Bu nedenle devre dışı bırakma işlemi, cihazlarınızın her biri ve de her bir tarayıcı için ayrı ayrı gerçekleştirilmelidir. Tarayıcınız, tarayıcıyı kapatmanızı takiben Çerezler’i kendiliğinden siliyorsa, caymaya ilişkin Çerezler’in (devre dışı bırakma işlevi) de silineceğini hatırlatmak isteriz.

7.Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından KVKK’nın 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ile bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Büromuzun hukuki yükümlüklerinin yerine getirilmesi ile hukuk işlerinin takibi amaçları başta olmak üzere yukarıda belirtilen amaçlarla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

8.Yasal Düzenlemelere Uygunluk

Site, yasalara uygun olmayan ve burada belirtilenin dışında hiçbir amaçla hareket etmez. Bu uygulama, yasal gelişmeler karşısında güncellenir ve yasa ile belirlenen şekil ve kapsama uygun hale getirilir.

9.Veri İlgilisi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri ilgilileri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu   kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu, Kanun’un 13/1 maddesi gereğince yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle büromuza teslim etmeniz gerekmektedir.