İcra Hukuku

İcra hukuku, mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlayan ve alacaklı ile borçlu arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuki düzenlemeleri içeren bir hukuk dalıdır. İcra hukuku, alacaklının alacağını tahsil etmek için başvurabileceği yasal yolları belirler ve bu süreçlerin nasıl işleyeceğini düzenler. Ayrıca icra hukuku, alacaklılar ile borçlular arasındaki dengeyi korumayı amaçlar ve bu süreçte yasal prosedürlerin ve hakların adil bir şekilde uygulanmasını sağlar. Bu nedenle, icra takibi süreci dikkatlice yürütülmeli ve her iki tarafın haklarına saygı gösterilmelidir.

İcra Hukuku Departmanımızda Sunulan Hizmetler

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsili için, icra takibi yapılması,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için icra takibi başlatılması,
 • İlamlı icra takibi
 • İlamsız icra takibi
 • İcra takibine itiraz
 • Borca itiraz
 • İmzaya itiraz
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için itirazın iptali davası açılması
 • İcra takibine ilişkin gecikmiş itiraz talepleri
 • Borçlu olunmadığının tespiti için menfi tespit davası açılması
 • Gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması
 • Taşınır mal teslimi
 • Çocukla kişisel kurulması kararının icrası
 • İşçi alacaklarına ilişkin takipler
 • Nafaka alacaklarına ilişkin takipler ve gerek görülmesi halinde ödenmeyen nafaka için tazyik hapsi uygulaması
 • İpoteğin paraya çevrilmesi
 • İrtifak alacakları
 • İcra memurunun yaptığı işlemlere ilişkin şikâyet yoluna başvuru
 • Kiralanan taşınmazın tahliyesi
 • Kira alacaklarının tahsiline ilişkin takipler
 • Menfi tespit davası ve istirdat davası

Yukarıdaki hukuki işlemler ile sınırlı olmamak üzere Özarslan Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize İcra Hukuku alanında hızlı ve etkili hukuki hizmet sağlamaktayız.

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.