Ayıplı Malın Sebep Olduğu Zararlara Karşı Dava Açma Süresi

Karar Numarası:
4. Hukuk Dairesi 2009/2756 E., 2009/5196 K.
Mahkeme:
Tüketici Mahkemesi

Dava

Davacı Tayip vekili tarafından, davalı O... Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. aleyhine 14.04.2008 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen 24.11.2008 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Yargıtay Kararı

Dava, ayıplı malın yol açtığı trafik kazası nedeniyle desteğin ölümünden dolayı uğranılan zararın ödetîlmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece dava zamanaşımı nedeniyle reddedilmiş; karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur. Davacı, oğlu Emre'nin 09.05.2005 günü davalı tarafından üretilen aracı kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, aracın yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptığını, aracın çok büyük bir darbe almasına rağmen hava yastıklarının açılmadığını ve bu nedenle boynu kırılan desteğin yaşamını yitirdiğini, olay anında hava yastıklarının açılmamasının üretim hatasından kaynaklandığını belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Yerel mahkemece, malın ayıplı olduğunun iddia edildiği, 4077 sayılı Yasa'nın 4. maddesine göre ayıp sonradan ortaya çıksa bile malın tüketiciye tesliminden itibaren iki yıl geçmekle davanın zamanaşımına uğradığı benimsenerek iki yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir. Ayıplı mallarda zamanaşımı süresi 4077 sayılı Yasa'nın 4. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan yasa maddesinde; bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre, konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler, zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı süresinden yararlanılamaz biçiminde düzenleme yer almaktadır. Dava konusu uyuşmazlıkta, ayıplı malın neden olduğu zararın giderilmesi istenmiş olduğuna göre, 4077 sayılı Yasa'nın 4. maddesine göre uygulanması gereken zamanaşımı süresi üç yıldır. Davacının zarara uğramasına yol açan trafik kazası 09.05.2005 günü meydana gelmiş, eldeki dava 14.04.2008 günü açılmış olduğuna göre, davanın açıldığı günde üç yıllık zamanaşımı süresi henüz geçmemiştir. Şu durumda davanın zamanaşımına uğramadığı açıktır. O halde yerel mahkemece yapılacak iş, tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda inceleme yaparak araçta bir üretim hatası olup olmadığını araştırmak ve varılacak sonuca göre bir karar vermekten ibaret olup, yazılı gerekçe ile davanın zamanaşımından reddi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA) ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 08.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları

Son yargıtay kararları ve incelemeler

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.