Ehliyetsiz Sürücünün Müterafik Kusuru

Karar Numarası:
4. Hukuk Dairesi 2021/11498 E., 2022/5233 K.
Mahkeme:
Ticaret Mahkemesi

Dava

Taraflar arasındaki tahkim davasının yapılan yargılaması sonunda; Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince verilen 03/02/2020 - 2020/İHK-2715 sayılı kararın süresi içinde davacı vekili ve davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Yargıtay Kararı

Davacı vekili, 06/08/2012 tarihinde ... sevk ve idaresindeki ... plakalı araç ile ... plakalı aracın karışmış olduğu trafik kazasında, ... plakalı motosiklette sürücü konumunda olan müvekkili ...’nun yaralandığını, müvekkilinin maddi zararlarının karşılanması için davalı ... şirketine 13/03/2019 tarihinde başvuruda bulunulduğunu ancak taraflarına ödeme yapılmadığını belirterek şimdilik 5.000,00 TL sürekli iş göremezlik tazminatının davalı ... şirketinden tahsilini talep etmiş, bedel arttırım dilekçesiyle taleplerini 106.748,95 TL'ye yükseltmiştir.


Davalı vekili; başvurunun reddini savunmuştur.
Sigorta Tahkim Komisyonu Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre başvurunun kabulü ile 106.748,95 TL sürekli iş göremezlik tazminatının 14/05/2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı ... şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine karar verilmiş; karara davalı vekili tarafından itiraz edilmiştir. İtiraz Hakem Heyeti tarafından, itirazın kabulüyle kararın kaldırılarak yeniden hüküm tesisine, başvuru sahibinin talebinin kısmen kabulüne 85.399,16 TL sürekli iş göremezlik tazminatının 14.05.2019 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


1- Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, İtiraz Hakem Heyeti kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre taraf vekillerinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.


2- Davacı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde:
Dava, trafik kazasından kaynaklanan cismani zarar nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.


Somut olayda İtiraz Hakem Heyetince; başvuranın kazada tali de olsa kusurlu bulunduğundan ehliyetsiz olmasına rağmen trafiğe çıkmış olmasının zararın meydan gelmesine veya artmasına neden olduğu, bu nedenle sigorta şirketinin itirazının yerinde olduğuna karar verilmiş, bilirkişi raporu ile belirlenen tazminat miktarından Yargıtay yerleşik içtihatları gereği % 20 oranında müterafik kusur indirimi yapılmıştır.

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun "tazminat miktarının tayini" başlıklı 43. maddesinde (6098 sayılı TBK 51.md); hâkimin, tazminatın türü ve kapsamının derecesini, durum ve mevkiinin gereğine ve hatanın ağırlığına göre belirleyeceği belirtilmiş; "Tazminatın tenkisi" başlıklı 44. maddesinde (6098 sayılı TBK 52. Md) ise; zarar gören taraf, zarara razı olduğu veya kendisinin eylemi zararın doğmasına ya da zararın artmasına yardım ettiği ve zararı yapan kişinin durum ve mevkiini ağırlaştırdığı takdirde hâkimin, zarar ve ziyan tutarını indirebileceği veya zarar ve ziyanı hüküm altına almaktan vazgeçebileceği açıklanmıştır.


Sürücünün ehliyetsiz olması sürüş ve trafik akışı kusurlarından olmayıp, hâkim tarafından tazminattan indirim sebebi olarak kabul edilecek hususlardandır ve Uyuşmazlık Hakem Heyetince bu hususa göre %20 oranında müterafik kusur indirimi yapılmıştır. Ancak bu şekilde müterafik kusur indirimi yapılabilmesi için kazanın oluşumda ehliyetsiz araç kullnımının etkisinin olması gerekir. İtiraz Hakem Heyetince davalının bu yöne ilişkin itirazı kabul edilmiş ise de davacının sürücü olduğu ve kazanın oluşumunda ehliyetsiz olmasının herhangi bir katkısının bulunmadığının anlaşılmasına göre müterafik kusur indirimi yapılması doğru görülmemiştir.


3- Davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince:
Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti tarafından, kendisini vekille temsil ettiren davacı lehine için 11.901,89 TL vekalet ücretine hükmedilmiştir.


Sigortacılık Kanunu'nun 30. maddesinin 17. fıkrası ve 19/01/2016 tarihli ve 29598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'in 16. maddesinin 13. fıkrası uyarınca "tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki taraf için de Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde yer alan asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekâlet ücretinin beşte biridir." şeklinde düzenleme getirilmiştir.


Karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'nin 17/2. maddesinde ise "Sigorta Tahkim Komisyonları, vekalet ücretine hükmederken, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen ücretin altında kalmamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmeder. Tarifenin üçüncü kısmına göre nisbi avukatlık ücretine hükmedilen durumlarda da talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine tarifeye göre hesaplanan nisbi ücretin beşte birine hükmedilir" düzenlemesi yapılmıştır.


Açıklanan nedenlerle; İtiraz Hakem Heyetince davacı yararına hükmedilecek vekalet ücreti için yukarıda adı geçen Yönetmelik'in 16. maddesinin 13. fıkrasının uygulanması gerektiği gözetilerek AAÜT'nin 13. maddesi gereğince hesaplanan vekalet ücretinin 1/5'i oranında ve maktu vekalet ücretinin altında kalmamak kaydıyla vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiştir.

Sonuç

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle taraf vekillerinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenle davacı vekilinin, (3) numaralı bentte açıklanan nedenle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile İtiraz Hakem Heyeti kararının BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacı ile davalıya geri verilmesine, 17/03/2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları

Son yargıtay kararları ve incelemeler

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.