Bekletici Mesele Olarak İşe İade Davası

Karar Numarası:
9. Hukuk Dairesi 2013/3686 E.,2013/17642 K.
Mahkeme:
İş Mahkemesi

Dava

Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Yargıtay Kararı

A) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı, davalı şirketin yemekhane bölümünde çalışırken haksız olarak işten çıkarıldığını belirterek, kıdem-ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesini istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı Sidemir Şirketi vekili, davacının, açmış olduğu işe iade davası sonuçlanmadan işbu davayı açtığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının daha önce açmış olduğu işe iade davası sonucu beklenerek, kesinleşen işe iade kararı sonucunda davalının işe başlatmaması nedeniyle feshin geçersiz olduğu sonucuna varılarak, fazla çalışma ücreti ve hafta tatili ücreti taleplerinin reddine, diğer taleplerin kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

Somut olayda, davacının iş sözleşmesi işveren tarafından ekonomik nedenlerle feshedilmiş, davacı feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesi için dava açmış, işe iade davası devam ederken işbu temyiz incelemesine konu işçilik alacakları davasını açmış, işbu davada işe iade davasının sonucu beklenmiş ve işe iadeye karar verilip işverenin işe başlatmaması nedeniyle feshe bağlı işçilik alacakları olan kıdem-ihbar tazminatı ve yıllık izin ücreti ile genel tatil ücreti alacakları hüküm altına alınmıştır.

Davacının, henüz işe iade davası devam ederken işbu işçilik alacakları davasını açtığı tartışmasızdır. İşe iade davası, feshin geçersizliğinin tespitine dair bir tespit davası olup, işe iade davası süresince iş sözleşmesi askıda olmakla bu dönem içinde feshe bağlı alacaklar olan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve yıllık izin ücretine yönelik alacaklar istenemeyeceğinden mahkemece bu alacaklar yönünden dava şartının gerçekleşmemesi nedeniyle usulden ret kararı verilmesi yerine işin esasına girilerek söz konusu alacakların hüküm altına alınması hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç

Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek hâlinde ilgiliye iadesine, 10.06.2013 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Diğer Yargıtay Kararları

Son yargıtay kararları ve incelemeler

Sizi Dinliyoruz

Bize ulaşın ve sorularınızı, endişelerinizi ya da hukuki ihtiyaçlarınızı paylaşın. Size en iyi şekilde yardımcı olmak için sabırsızlanıyoruz.